Et enstemmig formannskap har derfor bevilget 800.000 kroner ekstra, slik at budsjettet totalt blir på 4,3 millioner.

Budsjettet inndekkes ved at overføring av midler fra drift til investering økes med kr 640.000 kroner. I tillegg økes budsjett momskompensasjonen i investeringsregnskapet med kr 160 000.

Økningen skyldes at kommunen ikke har hatt mulighet til å ha egne folk med i byggeprosjektet, slik som forutsatt.

Det har også oppstått utfordringer underveis: Manglende brannvarsling for bygget, vannbåren gulvvarme og krav/ønske om vognskjul.

Dette har sprengt rammen, men det er gjort det man kan for å minimere merforbruket.

Administrasjonen skal nå gå igjennom rutinene for byggeprosjekter og se om disse kan forbedres, blant annet gjennom enda tettere oppfølging av økonomi i prosjekter som har usikkerhet av en viss størrelse.

Barnehagen var gjennom to anbudsrunder før kommunen fikk en sum man kunne akseptere.